NOTICE ON AVERAGE LENDING INTEREST RATE & DIFFERENCE BETWEEN AVERAGE TERM DEPOSIT AND LENDING INTEREST RATE FOR CORPORATE

THÔNG BÁO VỀ LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN & CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TIỀN GỬI VÀ CHO VAY BÌNH QUÂN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

 For month/ Kỳ tháng:  03/2024

Average lending interest rate applicable to VND loan/ Lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay bằng VNĐ

3.52

Difference between average term deposit and lending interest rate in VND/ Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân bằng VNĐ

0.11

 *Note/ Lưu ý:

The Average lending interest rate & the Average difference between average lending and term deposit interest rate above are determined by the arithmetic mean of all outstanding loans and term deposits (loan and term deposits with tenor from 1 to 12 months) at DBS Bank Ltd. – Ho Chi Minh City Branch as at the last day of the notice month.

Lãi suất cho vay bình quân & Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân được xác đinh bằng phương pháp tính trung bình cộng của tất cả các khoản tiền vay và  tiền gửi (khoản vay và kỳ hạn tiền gửi từ 1 tháng đến 12 tháng) tại Ngân hàng DBS Bank Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày cuối tháng của kỳ thông báo.